Tema 1, Celi brojevi, sabiranje i oduzimanje ( 12, 5+7 )

obrade 5, utvrđivanja 3, ponavljanja 3, proveravanja 1
Red. broj časa Red. broj časa u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
1. 1. Osvrt na skupove N i N 0 ponavljanje PDF
2. 2. Pojam negativnog celog broja. Brojevna prava. Suprotan broj obrada PDF
3. 3. Ceo broj na brojevnoj pravi. Suprotan broj ponavljanje PDF
4. 4. Apsolutna vrednost celog broja obrada PDF
5. 5. Apsolutna vrednost celog broja. Upoređivanje celih brojeva utvrdivanje PDF
6. 6. Skup celih brojeva Z obrada PDF
7. 7. Sabiranje celih brojeva obrada PDF
8. 8. Sabiranje celih brojeva utvrdivanje PDF
9. 9. Razlika dva cela broja obrada PDF
10. 10. Oduzimanje celih brojeva utvrdivanje PDF
11. 11. Sabiranje i oduzimanje celih brojeva ponavljanje PDF
12. 12. Celi brojevi. Skup Z. Operacije u Z. Kontrolni zadatak proveravanje PDF

Tema 2, Trougao, elementi, vrste ( 12, 5+7 )

obrada 5, utvrdivanje 4, ponavljanje 2, sistematizacija 1
Red. broj časa Red. broj časa u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
13. 1. Trougao, osnovni elementi trougla ponavljanje PDF
14. 2. Zbir unutrašnjih i spoljašnjih uglova trougla obrada PDF
15. 3. Trougao. Unutrašnji i spoljašnji uglovi trougla utvrdivanje PDF
16. 4. Odnos stranica trougla obrada PDF
17. 5. Odnos stranica i uglova trougla obrada PDF
18. 6. Odnos stranica i uglova trougla utvrdivanje PDF
19. 7. Vrste trouglova obrada PDF
20. 8. Trougao. Stranice. Uglovi utvrdivanje PDF
21. 9. Konstrukcije nekih uglova obrada PDF
22. 10. Trougao, stranice, uglovi.Konstrukcije utvrdivanje PDF
23. 11. Trougao.Stranice.Uglovi ponavljanje PDF
24. 12. Trougao sistematizacija PDF
25. 13. Prvi pismeni zadatak   PDF
26. 14. Ispravka prvog pismenog zadatka   PDF

Tema 3, Celi brojevi, množenje i deljenje( 12, 4+8 )

obrade 4, utvrđivanja 6, ponavljanje 2
Red. broj časa Red. broj časa u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
27. 1. Proizvod dva cela broja obrada PDF
28. 2. Mnozenje celih brojeva utvrdivanje PDF
29. 3. Svojstva množenja celih brojeva obrada PDF
30. 4. Svojstva množenja celih brojeva utvrđivanje PDF
31. 5. Količnik dva cela broja obrada PDF
32. 6. Deljenje celih brojeva utvrdivanje PDF
33. 7. Mnozenje i deljenje celih brojeva utvrdivanje PDF
34. 8. Sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje celih brojeva ponavljanje PDF
35. 9. Izrazi sa celim brojevima obrada PDF
36. 10. Operacije celim brojevima. Brojevni izrazi. utvrdivanje PDF
37. 11. Primena distributivnosti u brojevnim izrazima utvrdivanje PDF
38. 12. Celi brojevi, množenje i deljenje, kontrolni zadatak ponavljanje PDF

Tema 4, Trougao, podudarnost i konstrukcije ( 18, 8+10 )

obrada 8, utvrdivanje 7, ponavljanje 2, sistematizacija 1.
Red. broj časa Red. broj časa u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
39. 1. Podudarnost trouglova obrada PDF
40. 2. Podudarnost trouglova I , II stav obrada PDF
41. 3. Podudarnost trouglova I , II stav utvrđivanje PDF
42. 4. Podudarnost trouglova III, IV stav obrada PDF
43. 5. Podudarnost trouglova III, IV stav utvrdivanje PDF
44. 6. Podudarnost jednakokrakih i pravouglih trouglova utvrđivanje PDF
45. 7. Podudarnost . Kontrolni zadatak ponavljanje PDF
46. 8. Osnovne konstrukcije trougla obrada PDF
47. 9. Osnovne konstrukcije trougla utvrdivanje PDF
48. 10. Konstrukcije jednakokrakih i pravouglih trouglova. obrada PDF
49. 11. Podudarnost i konstrukcije trougla ponavljanje PDF
50. 12. Trougao.Kružnica trougla obrada PDF
51. 13. Trougao.Kružnica trougla utvrdivanje PDF
52. 14. Težiše i ortocentar trougla obrada PDF
53. 15. Teziste i ortocentar trougla utvrđivanje PDF
54. 16. Značajne tačke trougla obrada PDF
55. 18. Značajne tačke jednakokrakog, jednakostraničnog i pravouglog trougla utvrđivanje PDF
56. 19. Trougao. Elementi, vrste, konstrukcije, značajne tačke sistematizacija PDF
57. 20. Drugi pismeni zadatak   PDF
58. 21. Ispravka drugog pismenog zadatka   PDF

Tema 5, Racionalni brojevi, sabiranje i oduzimanje( 17, 8+9 )

obrada 8, utvrđivanje 8, sistematizacija 1
Red. broj časa Red. broj časa u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
59. 1 Skup racionalnih brojeva.Brojevna prava obrada PDF
60. 2. Apsolutna vrednost.Uporedivanje racionalnih brojeva obrada PDF
61. 3. Skup Q.Brojevna prava.Uporedivanje utvrđivanje PDF
62. 4. Zbir dva racionalna broja a/b obrada PDF
63. 5. Sabiranje racionalnih brojeva utvrđivanje PDF
64. 6. Sabiranje racionalnih brojeva.Primene utvrđivanje PDF
65. 7 Sabiranje racionalnih brojeva u decimalnom zapisu obrada PDF
66. 8. Svojstva sabiranja racionalnih brojeva obrada PDF
67. 9. Oduzimanje racionalnih brojeva a/b obrada PDF
68. 10. Oduzimanje racionalnih brojeva u decimalnom zapisu utvrdivanje PDF
69. 11. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva utvrđivanje PDF
70. 12. Jednačine oblika a+x=b , x-a=b , a-x=b obrada PDF
71. 13. Nejednačine oblika a+x<, >, ≤ ≥ b, x-a<, >,≤ ≥b, a-x<, >,≤ ≥b obrada PDF
72. 14. Rešavanje jednačina i nejednačina utvrdivanje PDF
73. 15. Jednačine i nejednačine. Primena utvrdivanje PDF
74. 16. Brojevni izrazi utvrdivanje PDF
75. 17. Racionalni brojevi. Jednačine i nejednačine. Kontrolni zadatak sistematizacija PDF

Tema 6, Četvorougao ( 20, 8+12 )

obrada 8, utvrdivanje 8, ponavljanje 4
Red. broj časa Red. broj časa u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
76. 1. Četvorougao, elementi.Vrste četvorouglova obrada PDF
77. 2. Uglovi četvorougla obrada PDF
78. 3. Uglovi četvorougla utvrđivanje PDF
79. 4. Paralelogram.Svojstva paralelograma obrada PDF
80. 5. Zajednička svojstva paralelograma utvrdivanje PDF
81. 6. Centralna simetrija.Centralna simetrija paralelograma obrada PDF
82. 7. Vrste paralelograma utvrdivanje PDF
83. 8. Svojstva pojedinih paralelograma utvrdivanje PDF
84. 9. Svojstva pojedinih paralelograma utvrdivanje PDF
85. 10. Konstrukcije paralelograma obrada PDF
86. 11. Konstrukcije paralelograma ponavljanje PDF
87. 12. Trapez, elementi trapeza. Srednja linija trapeza obrada PDF
88. 13. Vrste trapeza.Jednakokraki trapez utvrdivanje PDF
89. 14. Konstrukcije trapeza obrada PDF
90. 15. Trapez, svojstva, konstrukcije utvrdivanje PDF
91. 16. Trapez ponavljanje PDF
92. 17. Deltoid, svojstva, konstrukcije obrada PDF
93. 18. Konstrukcije deltoida utvrđivanje PDF
94. 19. Četvorougao, vrste, konstrukcije ponavljanje PDF
95. 20. Četvorougao ponavljanje PDF
96. 21. Treći pismeni zadatak   PDF
97. 22. Ispravka trećeg pismenog zadatka   PDF

Tema 7, Racionalni brojevi, mnozenje i deljenje (16 , 6+10 )

obrada 6 utvrdivanje 6 obnavljanje 3 sistematizacija 1
Red. broj časa Red. broj časa u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
98. 1. Mnozenje racionalnih brojeva oblika a/b obrada PDF
99. 2. Mnozenje racionalnih brojeva u decimalnom zapisu obrada PDF
100. 3. Mnozenje racionalnih brojeva. Kvadrat racionalnog broja utvrdivanje PDF
101. 4. Svojstva mnozenja racionalnih brojeva utvrđivanje PDF
102. 5. Distributivnost mnozenja prema sabiranju i oduzimanju utvrdivanje PDF
103. 6. Pojam procenta. Primene procenta obrada PDF
104. 7. Primene procenta utvrdivanje PDF
105. 8. Pojam recipročnog broja obrada PDF
106. 9. Količnik dva racionalna broja a/b obrada PDF
107. 10. Količnik dva racionalna broja u decimalnom zapisu obrada PDF
108. 11. Deljenje u skupu racionalnih brojeva utvrđivanje PDF
109. 12. Mnozenje i deljenje u skupu racionalnih brojeva ponavljanje PDF
110. 13. Primene mnozenja i deljenja u skupu Q ponavljanje PDF
111. 14. Primene procenta ponavljanje PDF
112. 15. Brojevni izrazi utvrdivanje PDF
113. 16. Operacije u skupu Q.Procenat sistematizacija PDF

Tema 8, Površine trougla i četvorougla ( 17, 7+10 )

obrada 7, utvrdivanje 7, ponavljanje 2, proveravanje 1
Red. broj časa Red. broj časa u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
114. 1. Pojam površine.Jednakost površi obrada PDF
115. 2. Razlaganje i dopunjavanje površi utvrdivanje PDF
116. 3. Površina pravougaonika i kvadrata obrada PDF
117. 4. Površina pravougaonika i kvadrata utvrdivanje PDF
118. 5. Površina paralelograma obrada PDF
119. 6. Površina paralelograma utvrdivanje PDF
120. 7. Površina paralelograma.Konstrukcije paralelograma ponavljanje PDF
121. 8. Površina trougla obrada PDF
122. 9. Površina trougla utvrdivanje PDF
123. 10. Površina pravouglog trougla utvrdivanje PDF
124. 11. Površina trapeza obrada PDF
125. 12. Površina trapeza utvrdivanje PDF
126. 13. Konstrukcija i površina trapeza ponavljanje PDF
127. 14. Površina četvorouglova sa normalnim dijagonalama obrada PDF
128. 15. Konstr.i površina četvorougla. sa normalnim dijagonalama utvrdivanje PDF
129. 16. Površina ma kog četvorougla obrada PDF
130. 17. Trougao, četvorougao. Površine proveravanje PDF

Tema 9, Jednačine i nejednačine u skupu Q ( 12, 3+9 )

obrada –3 utvrdivanje –6 ponavljanje –2 sistematizacija –1
Red. broj časa Red. broj časa u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
131. 1. Jednačine oblika ax=b, a:x=b, x:a=b obrada PDF
132. 2. Jednačine oblika ax+b=c obrada PDF
133. 3. Rešavanje jednačina utvrdivanje PDF
134. 4. Primene rešavanja jednačina ponavljanje PDF
135. 5. Primene rešavanja jednačina ponavljanje PDF
136. 6. Nejednačine oblika ax <, >, ≤, ≥ b, x : a <, >, ≤, ≥ b obrada PDF
137. 7. Nejednačine oblika ax + b <, >, ≤, ≥ c utvrdivanje PDF
138. 8. Rešavanje jednačina i nejednačina utvrđivanje PDF
139. 9. Četvrti pismeni zadatak   PDF
140. 10. Ispravka četvrtog pismenog zadatka   PDF
141 11. Primene rešavanja jednačina i nejednačina utvrdivanje PDF
142 12. Primene rešavanja jednačina i nejednačina utvrdivanje PDF
143 13. Brojevni izrazi utvrdivanje PDF
144 14. Skup racionalnih brojeva sistematizacija PDF