Tema 1, Realni brojevi ( 16, 7+9 )

obrade 7, utvrđivanja 5, ponavljanja 3, provere 1
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
1. 1. Skup racionalnih brojeva. Beskonačni decimalni zapis racionalnog broja ponavljanje PDF
2. 2. Kvadrat racionalnog broja obrada PDF
3. 3. Skup racionalnih brojeva. Kvadrat racionalnog broja utvrđivanje PDF
4. 4. Rešavanje jednačine x2 = a, a ≥ 0. obrada PDF
5. 5. Rešavanje jednačine x2 = a, a ≥ 0. utvrđivanje PDF
6. 6. Pojam kvadratnog korena obrada PDF
7. 7. Kvadratni koren. Svojstva kvadratnog korena utvrđivanje PDF
8. 8. Pojam iracionalnog broja. Skup iracionalnih brojeva obrada PDF
9. 9. Pojam iracionalnog broja. Skup iracionalnih brojeva utvrđivanje PDF
10. 10. Realni brojevi. Jednakost a2 = a. Brojevna prava obrada PDF
11. 11. Skup realnih brojeva. Brojevna prava utvrđivanje PDF
12. 12. Svojstva operacija u skupu realnih brojeva obrada PDF
13. 13. Svojstva operacija u skupu realnih brojeva. Brojevni intervali utvrđivanje PDF
14. 14. Decimalni zapis realnog broja; približna vrednost realnog broja obrada PDF
15 15. Skup realnih brojeva. Decimalni zapis realnog broja; približna vrednost ponavljanje PDF
16. 16. Realni brojevi, kontrolni zadatak proveranje PDF

Tema 2, Pitagorina teorema ( 16, 5+11 )

obrade 5, utvrđivanja 7, obnavljanja 4
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
17. 1. Pitagorina teorema.Dokaz obrada PDF
18. 2. Primena Pitagorine teoreme na pravougli trougao utvrđivanje PDF
19. 3. Primene Pitagorine teoreme na pravougli trougao vežbanje PDF
20. 4. Primene Pitagorine teoreme u konstruktivnim zadacima obrada PDF
21. 5. Primene Pitagorine teoreme na kvadrat i pravougaonik utvrđivanje PDF
22. 6. Primene Pitagorine teoreme na jednakostranični i jednakokraki trougao obrada PDF
23. 7. Konstrukcija duži ciji je merni broj iracionalan obrada PDF
24. 8. Primene Pitagorine teoreme na trougao utvrđivanje PDF
25. 9. Primene Pitagorine teoreme na romb obrada PDF
26. 10. Primene Pitagorine teoreme na trapez utvrđivanje PDF
27. 11. Primene Pitagorine teoreme na romb i trapez utvrđivanje PDF
28. 12. Primene Pitagorine teoreme na kvadar i kocku utvrđivanje PDF
29. 13. Primene Pitagorine teoreme na krug utvrđivanje PDF
30. 14. Primene Pitagorine teoreme vežbanje PDF
31. 15. Primene Pitagorine teoreme , složeniji zadaci vežbanje PDF
32. 16. Pitagorina teorema. Primene Pitagorine teoreme ponavljanje PDF
33. 17. Prvi pismeni zadatak   PDF
34. 18. Ispravka prvog pismenog zadatka   PDF

Tema 3, Celi i racionalni algebarski izrazi, prvi deo ( 32, 14+18 )

obrada 14, utvrđivanje 12, ponavljanje 2, proveravanje 4
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
35. 1. Stepen ciji je izložilac prirodan broj obrada PDF
36. 2. Stepen ciji je izložilac prirodan broj utvrđivanje PDF
37. 3. Množenje stepena istih osnova obrada PDF
38. 4. Deljenje stepena istih osnova obrada PDF
39. 5. Množenje i deljenje stepena istih osnova utvrđivanje PDF
40. 6. Množenje stepena istih izložilaca obrada PDF
41. 7. Deljenje stepena istih izložilaca obrada PDF
42. 8. Množenje i deljenje stepena istih izložilaca utvrđivanje PDF
43. 9. Stepenovanje stepena obrada PDF
44. 10. Stepen. Operacije stepenima ponavljanje PDF
45. 11. Pojam racionalnog algebarskog izraza obrada PDF
46. 12. Brojevna vrednost racionalnog algebarskog izraza obrada PDF
47. 13. Brojevna vrednost racionalnog algebarskog izraza utvrđivanje PDF
48. 14. Stepen. Racionalni algebarski izraz. Kontrolni zadatak proveravanje PDF
49. 15. Polinomi obrada PDF
50. 16. Monom. Slični monomi. Sabiranje sličnih monoma utvrđivanje PDF
51. 17. Uređivanje polinoma. Brojevna vrednost polinoma utvrđivanje PDF
52. 18. Sabiranje polinoma obrada PDF
53 19. Suprotni polinomi. Oduzimanje polinoma utvrđivanje PDF
54 20. Sabiranje i oduzimanje polinoma ponavljanje PDF
55 21. Množenje monoma obrada PDF
56 22. Množenje monoma. Kvadrat i kub monoma utvrđivanje PDF
57 23. Množenje polinoma obrada PDF
58 24. Svojstva množenja polinoma utvrđivanje PDF
59 25. Kvadrat binoma obrada PDF
60 26. Kvadrat binoma utvrđivanje PDF
61 27. Razlika kvadrata obrada PDF
62 28. Razlika kvadrata utvrđivanje PDF
63. 29. Polinomi., operacije polinomima ponavljanje PDF
64. 30. Drugi pismeni zadatak   PDF
65. 31. Ispravka drugog pismenog zadatka   PDF
66. 32. Stepen. Operacije stepenima proveravanje PDF
67. 33. Polinomi. Operacije polinomima proveravanje PDF
68. 34. Pitagorina teorema. Stepenovanje. Polinomi proveravanje PDF

Tema 4, Mnogougao ( 13, 5+8 )

obrada 5, utvrđivanja 5, ponavljanje 2, proveravanje 1
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
69. 1. Mnogougao,pojam i vrste. Dijagonale mnogougla obrada PDF
70. 2. Uglovi mnogougla. Zbir uglova mnogougla obrada PDF
71. 3. Uglovi i dijagonale mnogougla ponavljanje PDF
72. 4. Pravilan mnogougao.Uglovi pravilnog mnogougla obrada PDF
73. 5. Svojstva pravilnih mnogouglova utvrđivanje PDF
74. 6. Svojstva pravilnih mnogouglova utvrđivanje PDF
75. 7. Konstrukcije pravilnih mnogouglova obrada PDF
76. 8. Konstrukcije pravilnih mnogouglova utvrđivanje PDF
77. 9. Približna konstrukcija pravilnih mnogouglova ponavljanje PDF
78. 10. Obim i površina pravilnih mnogouglova obrada PDF
79. 11. Obim i površina pravilnih mnogouglova utvrđivanje PDF
80. 12. Konstrukcija, obim i površina pravilnih mnogouglova utvrđivanje PDF
81. 13. Mnogouglao, konstrukcije, obim i površina. Kontrolni zadatak proveravanje PDF

Tema 5, Celi i racionalni algebarski izrazi, drugi deo ( 14, 5+9 )

obrada 5, utvrđivanja 5, ponavljanje 2, proveravanje 1, sistematizacija 1
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
82. 1. Operacije polinomima ponavljanje PDF
83. 2. Rastavljanje brjeva i monoma na proste činioce ponavljanje PDF
84. 3. Rastavljanje polinoma na proste činioce primenom distributivnosti obrada PDF
85. 4. Rastavljanje polinoma na proste činioce primenom distributivnosti utvrđivanje PDF
86. 5. Rastavljanje polinoma na proste činioce primenom razlike kvadrata obrada PDF
87. 6. Rastavljanje polinoma na proste činioce primenom kvadrata binoma obrada PDF
88. 7. Rastavljanje polinoma na proste činioce utvrđivanje PDF
89. 8. Primene rastavljanja polinoma na jednakosti i jednačine obrada PDF
90. 9. Primene rastavljanja polinoma na jednakosti i jednačine utvrđivanje PDF
91. 10. Primene rastavljanje polinoma u deljivosti obrada PDF
92. 11. Primene rastavljanje polinoma u deljivosti utvrđivanje PDF
93. 12. Primene rastavljanje polinoma u izračunavanju vrednosti izraza utvrđivanje PDF
94. 13. Primene rastavljanja polinoma proveravanje PDF
95. 14. Celi i racionalni algebarski izrazi. Stepen. Polinomi sistematizacija PDF
96. 15. Treći pismeni zadatak   PDF
97. 16. Ispravka trećeg pismenog zadatka   PDF

Tema 6, Krug ( 15, 6+9 )

obrada 6, utvrđivanja 7, ponavljanje 1, proveravanje 1
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
98. 1. Centralni i periferijski ugao kruga obrada PDF
99. 2. Centralni i periferijski ugao kruga utvrđivanje PDF
100. 3. Obim kružnice Broj π obrada PDF
101. 4. Obim kružnice utvrđivanje PDF
102. 5. Dužina kružnog luka obrada PDF
103. 6. Dužina kružnog luka utvrđivanje PDF
104. 7. Površina kruga obrada PDF
105. 8. Obim i površina kruga utvrđivanje PDF
106. 9. Površina kružneg isečka i kružnog prstena obrada PDF
107. 10. Obim i površina kružneg isečka i kružnog prstena utvrđivanje PDF
108. 11. Opisani i upisani krug pravilnih mnogouglova sa 3,4 i 6 stranica obrada PDF
109. 12. Opisani i upisani krug pravilnih mnogouglova sa 3,4 i 6 stranica utvrđivanje PDF
110. 13. Opisani i upisani krug pravilnog trougla utvrđivanje PDF
111. 14. Opisani i upisani krug pravilnog trougla ponavljanje PDF
112. 15. Obim i površina kruga i delova kruga. Kontrolni zadatak proveravanje PDF

Tema 7, Zavisne veličine i njihovo predstavljanje ( 20, 7+13 )

obrada 7, utvrđivanja 9, ponavljanje 3, proveravanje 1
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
113 1 Pravougli koordinatni sistem u ravni. Položaj tačke u koord. ravni obrada PDF
114 2 Koordinate tačke, koordinate krajeva i središta duži utvrđivanje PDF
115 3 Pravougli koordinatni sistem. Tačka i duž u koordinatnoj ravni utvrđivanje PDF
116 4 Rastojanje tačaka u koordinatnoj ravni obrada PDF
117 5 Obim i površina trougla i četvorougla u koordinatnoj ravni utvrđivanje PDF
118 6 Zavisne veličine i njihovo grafičko predstavljanje obrada PDF
119 7. Čitanje zavisnosti među veličinama datih graficima utvrđivanje PDF
120 8. Direktno proprcionalne veličine obrada PDF
121 17 Grafički prikaz direktno proporcionalnih veličina obrada PDF
122 18 Grafički prikaz direktno proporcionalnih veličina utvrđivanje PDF
123 9. Obrnuto proporcionalne veličine obrada PDF
124 10 Proporcija. Svojstva proporcije obrada PDF
125 11 Svojstva proporcije. Produžena proporcija utvrđivanje PDF
126 12 Primene proporcije u direktnoj proporcionalnosti ponavljanje PDF
127 13 Primene proporcije u direktnoj proporcionalnosti, račun podele utvrđivanje PDF
128 14 Primene proporcije u obrnutoj proporcionalnosti ponavljanje PDF
129 15 Primene proporcije kao procenta utvrđivanje PDF
130 16 Primene procenta i proporcije utvrđivanje PDF
131 19 Koordinatna ravan. Proporcija. Svojstva proporcije. Procenat ponavljanje PDF
132 20 Zavisne veličine i njihovo predstavljanje. Kontrolni zadatak proveravanje PDF

Tema 8, Sličnost ( 10, 4+6 )

obrada 4, utvrđivanja 4, proveravanje 2
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
133. 1. Merenje duži.Samerljive i nesamerljive duži obrada PDF
134. 2. Merenje duži utvrđivanje PDF
135. 3. Podela duži na jednake delove obrada PDF
136. 4. Podela duži na jednake delove utvrđivanje PDF
137. 5. Razmera duži.Proporcionalnost duži obrada PDF
138. 6. Proporcionalnost duži utvrđivanje PDF
139. 7. Četvrti pismeni zadatak   PDF
140. 8. Ispravka četvrtog pismenog zadatka   PDF
141. 9. Sličnost trouglova utvrđivanje PDF
142. 10. Sličnost trouglova utvrđivanje PDF
143. 11. Primene sličnosti trouglova proveravanje PDF
144. 12. Sličnost trouglova proveravanje PDF