Tema 1, Sličnost trouglova (8; 3+5)

obrade 3, utvrđivanja 5, ponavljanja 4
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
1. 1. Merenje duži. Podela duži. Proporcionalnost i razmera duži ponavljanje PDF
2. 2. Talesova teorema obrada PDF
3. 3. Talesova teorema. utvrđivanje PDF
4. 4. Sličnost trouglova obrada PDF
5. 5. Primene sličnosti trouglova utvrđivanje PDF
6. 6. Primene sličnosti na pravougli trougao obrada PDF
7. 7. Talesova teorema. Sličnost trouglova. Sličnost pravouglih tr. ponavljanje PDF
8. 8. Proporcionalnost i sličnost. Talesova teorema. Kont. zadatak proveravanje PDF

Tema 2, Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom (18; 6+12)

obrade 6, utvrđivanja 7, ponavljanja 3, sistematizacija 1.
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
9. 1. Osnovna svojstva jednakosti obrada PDF
10. 2. Refleksivnost, simetričnost i tranzitivnost jednakosti utvrđivanje PDF
11. 3. Jednakost, identitet, jednačina. Rešenje jednačine obrada PDF
12. 4. Ekvivalentne jednačine obrada PDF
13. 5. Ekvivalentne jednačine utvrđivanje PDF
14. 6. Linearna jednačina sa jednom nepoznatom. Rešavanje obrada PDF
15. 7. Rešavanje linearne jednačine. Priroda rešenja lin. jednačine utvrđivanje PDF
16 8. Rešavanje linearne jednačine ponavljanje PDF
17. 9. Rešavanje linearne jednačine ponavljanje PDF
18. 10. Primene rešavanja linearnih jednačina obrada PDF
19. 11. Primene rešavanja linearnih jednačina u geometriji utvrđivanje PDF
20. 12. Primene rešavanja linearnih jednačina u fizici utvrđivanje PDF
21. 13. Osnovna svojstva nejednakosti ponavljanje PDF
22. 14. Nejednačina. Ekvivalentne nejednačine. Skup rešenja obrada PDF
23. 15. Rešavanje linearne nejednačine utvrđivanje PDF
24. 16. Primene rešavanja linearnih nejednačina utvrđivanje PDF
25. 17. Jednačine i nejednačine. Rešavanje i primena ponavljanje PDF
26. 18. Jednakost i nejednakost. Jednačina. i nejednačina. Rešavanje sistematizacija PDF
27. 19. Prvi pismeni zadatak   PDF
28. 20. Ispravka prvog pismenog zadatka   PDF

Tema 3, Tačka, prava, ravan ( 12, 6+6)

obrade 6, utvrđivanja 4, ponavljanja 2
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
29. 1. Osnovni geometrijski objekti ponavljanje PDF
30. 2. Odnos tačke i prave, tačke i ravni. Odredj. prave i ravni obrada PDF
31. 3. Odnos dve prave. Odnos prave i ravni obrada PDF
32. 4. Odnos tačaka, pravih i ravni utvrđivanje PDF
33. 5. Odnos prave i ravni. Normala na ravan obrada PDF
34. 6. Prava normalna na ravan.Odstojanje tačke od ravni utvrđivanje PDF
35. 7. Ortogonalna projekcija na ravan obrada PDF
36. 8. Nagibni ugao prave i ravni utvrđivanje PDF
37. 9. Odnos dve ravni. Diedar obrada PDF
38. 10. Diedar utvrđivanje PDF
39. 11. Poliedar obrada PDF
40. 12. Tačka, prava i ravan, ponavljanje PDF

Tema 4, Prizma ( 14, 6+8 )

obrade 6, utvrđivanja 4, obnavljanja 4
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
41. 1. Kvadar i kocka. Površina i zapremina kvadra i kocke ponavljanje PDF
42. 2. Prizma, pojam, elementi, vrste, preseci obrada PDF
43. 3. Prizma, elementi, preseci ponavljanje PDF
44. 4. Mreža prizme. Površina prizme obrada PDF
45. 5. Površina četvorostrane prizme obrada PDF
46. 6. Površina četvorostrane prizme utvrđivanje PDF
47. 7. Površina pravilne trostrane i pravilne šestostrane prizme obrada PDF
48. 8. Površina pravilne trostrane i pravilne šestostrane prizme utvrđivanje PDF
49. 9. Površina prizme ponavljanje PDF
50. 10. Merenje zapremine. Zapremina prizme obrada PDF
51. 11. Zapremina četvorostrane prizme utvrđivanje PDF
52. 12. Zapremina pravilne trostrane i pravilne šestostrane prizme obrada PDF
53. 13. Masa, površina i zapremina prizme utvrđivanje PDF
54. 14. Prizma. Površina, zapremina, masa prizme. ponavljanje PDF
55. 15. Drugi pismeni zadatak   PDF
56. 16. Ispravka drugog pismenog zadatka   PDF

Tema 5, Linearna funkcija ( 12, 5+7 )

obrade 5, utvrđivanja 3, obnavljanja 4
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
57. 1. Funkcija.Način zadavanja funkcije ponavljanje PDF
58. 2. Pojam linearne funkcije.Oblici zadavanja obrada PDF
59. 3. Grafik funkcije direktne proporcionalnosti ponavljanje PDF
60. 4. Grafik linearne funkcije obrada PDF
61. 5. Grafik linearne funkcije ponavljanje PDF
62. 6. Eksplicitni oblik linearne funkcije obrada PDF
63. 7. Eksplicitni i implicitni oblik linearne funkcije utvrđivanje PDF
64. 8. Nula i znak linearne funkcije obrada PDF
65. 9. Nula i znak linearne funkcije utvrđivanje PDF
66. 10. Tok linearne funkcije obrada PDF
67. 11. Nula, znak i tok linearne funkcije utvrđivanje PDF
68. 12. Grafik funkcije.Nula i znak ponavljanje PDF

Tema 6, Grafičko predstavljanje statističkih podataka ( 8, 4+4)

obrade 4, utvrđivanja 3, ponavljanja 1
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
69. 1. Predstavljanje zavisnih veličina tabelarno i u koord. sistemu obrada PDF
70. 2. Predstavljanje zavisnih veličina tabelarno i u koord. sistemu utvrđivanje PDF
71 3. Grafičko predstavljanje statističkih podataka. Histogram obrada PDF
72. 4. Čitanje i crtanje statističkih tabela i grafika utvrđivanje PDF
73. 5. Mere statističkog skupa. Srednja vrednost i medijana skupa obrada PDF
74. 6. Poređenje podataka sa srednjom vrednošću i medijanom obrada PDF
75 7. Srednja vrednost, medijana. Poređenje u statističkom skupu utvrđivanje PDF
76. 8. Grafičko prikazivanje podataka i procesa. Čitanje grafika. Kontrolni zadatak ponavljanje PDF

Tema 7, Piramida ( 16, 6+10 )

obrade 7, utvrđivanja 7, obnavljanja 3
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
77. 1. Piramida, pojam, elementi, vrste, preseci obrada PDF
78. 2. Pojam, elementi i preseci piramide utvrđivanje PDF
79. 3. Pravougli trouglovi pravilnih piramida obrada PDF
80. 4. Pravougli trouglovi pravilnih piramida utvrđivanje PDF
81. 5. Mreža i površina piramide obrada PDF
82. 6. Mreža i površina četvorostrane piramide utvrđivanje PDF
83. 7. Površina četvorostrane piramide ponavljanje PDF
84. 8. Površina pravilne trostrane piramide obrada PDF
85. 9. Površina pravilne šestostrane piramide obrada PDF
86. 10. Površina pravilne trostrane i pravilne šestostrane piramide utvrđivanje PDF
87. 11. Površina piramide ponavljanje PDF
88. 12. Zapremina piramide obrada PDF
89. 13. Zapremina četvorostrane piramide utvrđivanje PDF
90. 14. Zapremina pravilne trostrane i pravilne šestostrane piramide obrada PDF
91. 15. Masa i zapremina piramide utvrđivanje PDF
92. 16. Piramida, površina i zapremina piramide sistematizacija PDF
93. 17. Treći pismeni zadatak   PDF
94. 18. Ispravka pismenog zadatka   PDF

Tema 8, Sistemi linearnih jednačina sa dve nepoznate ( 12, 6+6 )

obrade 6, utvrđivanja 3, ponavljanje 2, sistematizacija 1
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
95. 1. Linearna jednačina sa dve nepoznate obrada PDF
96. 2. Sistem dve jednačine sa dve nepoznate.Rešenje sistema obrada PDF
97. 3.. Ekvivalentni sistemi. Rešavanje sistema obrada PDF
98. 4. Grafičko rešavanje sistema jednačina obrada PDF
99. 5. Grafičko rešavanje sistema jednačina utvrđivanje PDF
100. 6. Rešavanje sistema jed metodom suprotnih koeficijenata obrada PDF
101. 7. Rešavanje sistema jed metodom suprotnih koeficijenata utvrđivanje PDF
102. 8. Rešavanje sistema jednačina metodom zamene obrada PDF
103. 9. Rešavanje sistema jednačina metodom zamene utvrđivanje PDF
104. 10. Primene sistema jednačina utvrđivanje PDF
105. 11. Primene sistema jednačina ponavljanje PDF
106. 12. Sistemi, metode rešavanja, primene sistematizacija PDF

Tema 9, Valjak ( 10, 4+6 )

Valjak ( 10, 4+6 )
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
107. 1. Valjak. Nastanak i elementi valjka obrada PDF
108. 2. Ravni simetrije valjka. Preseci valjka obrada PDF
109. 4. Mreza i površina valjka obrada PDF
110. 5. Mreza i površina valjka utvrđivanje PDF
111. 3. Površina valjka ponavljanje PDF
112. 6. Zapremina valjka obrada PDF
113. 7. Zapremina valjka utvrđivanje PDF
114. 8. Površina, zapremina i masa valjka utvrđivanje PDF
115. 9. Valjak i prizma utvrđivanje PDF
116. 10. Valjak, površina i zapremina valjka. Kontrolni zadatak proveravanje PDF

Tema 10, Kupa ( 12, 4+8 )

obrade 4, utvrđivanja 5, ponavljanje 2, sistematizacija 1
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
117. 1. Kupa, pojam i elementi obrada PDF
118. 2. Preseci kupe, ravni simetrije obrada PDF
119. 3. Kupa, elementi, preseci, ravni simetrije utvrđivanje PDF
120. 4. Mreza i površina kupe obrada PDF
121. 5. Površina kupe utvrđivanje PDF
122. 6. Površina kupe ponavljanje PDF
123. 7. Zapremina kupe obrada PDF
124. 8. Zapremina i masa kupe utvrđivanje PDF
125. 9. Površina i zapremina kupe utvrđivanje PDF
126. 10. Kupa i piramida utvrđivanje PDF
127. 11. Površina i zapremina kupe ponavljanje PDF
128 12. Kupa.Preseci, površina i zapremina sistematizacija PDF
129. 13. Četvrti pismeni zadatak   PDF
130. 14. Ispravka četvrtog pismenog zadatka   PDF

Tema 11, Lopta ( 6, 3+3 )

obrade 3, utvrđivanja 1, ponavljanja 1, sistematizacija 1
Red. Broj časa Red. broj u temi Nastavna jedinica Tip časa pdf
131. 1. Sfera. Lopta, preseci lopte i ravni obrada PDF
132. 2. Površina lopte obrada PDF
133. 3. Zapremina lopte obrada PDF
134. 4. Površina i zapremina lopte utvrđivanje PDF
135. 5. Valjak, kupa, lopta ponavljanje PDF
136 6. Geometrijska tela. Prizma, piramida, valjak, kupa, lopta. sistematizacija PDF